Hướng dẫn sử dụng vốn và tài sản của Ngân hàng Phát triển

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

sử dụng vốn và tài sản của Ngân hàng Phát triển, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Hướng dẫn sử dụng vốn và tài sản của Ngân hàng Phát triển (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định Ngân hàng Phát triển được sử dụng vốn hoạt động để:

  • Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ;

  • Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản của Ngân hàng Phát triển, mức tối đa bằng 15% vốn điều lệ thực có;

  • Cấp phát uỷ thác, cho vay uỷ thác theo yêu cầu của bên uỷ thác.

Ngân hàng Phát triển được quyền điều chỉnh cơ cấu vốn, tài sản trong phạm vi hệ thống để phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng Phát triển. Việc điều động vốn, tài sản giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Ngân hàng Phát triển do Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển quyết định.

Đồng thời, hàng năm, Ngân hàng Phát triển phải cân đối kế hoạch vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước với nguồn vốn để thực hiện. Thực hiện kế hoạch hoá các nguồn vốn huy động; việc huy động các nguồn vốn với lãi suất thị trường để cho vay phải đảm bảo nguyên tắc chỉ huy động khi đã sử dụng tối đa các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc huy động với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường và cân đối với nhu cầu sử dụng vốn, tránh để đọng vốn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển phải có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn, bao gồm:

  • Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí;

  • Mua bảo hiểm tài sản và các chế độ bảo hiểm khác liên quan đến vốn, tài sản theo quy định;

  • Vốn tạm thời nhàn rỗi được gửi tại các ngân hàng trong nước hoặc Kho bạc Nhà nước;

  • Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Phát triển được phép mua lại các giấy tờ có giá do Ngân hàng Phát triển phát hành theo quy định của Bộ Tài chính;

  • Trích lập Quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại phần III của Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

14

Văn bản liên quan