Hướng dẫn thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 02/6/2017 nhằm hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo đó Thông tư 05 quy định các xã được thiết lập mới đài truyền thanh gồm:

  • Xã chưa có đài truyền thanh;
  • Xã có đài truyền thanh đã sử dụng hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được.

Các xã được nâng cấp đài truyền thanh gồm:

  • Xã có đài truyền thanh nhưng cần bổ sung, thay thế thiết bị do yêu cầu mở rộng hoặc thay thế thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015).

Dồng thời Thông tư 05 còn quy định thứ tự ưu tiên thực hiện nâng cấp như sau:

  • Xã đảo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
  • Xã thuộc các huyện nghèo; xã thuộc các huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo quy định pháp luật;
  • Các xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc ít người;
  • Các xã khác.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 16/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan