Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 12/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP nhằm quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định 40 nêu rõ: Hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị chấm dứt khi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực mà không được gia hạn, doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi.

Theo đó, khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có trách nhiệm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản gửi tới Bộ Công Thương, niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;
 • Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định;
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp chuẩn bị hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp (Theo Mẫu số 15)
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • 01 bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty TNHH MTV; quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH 2TV trở lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh;

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được tiến hành như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức luật định và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
 • Đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi thì hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
  • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
  • Báo cáo theo Mẫu
  • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
  • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp được tiến hành như sau:

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức luật định và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Xem thêm Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/5/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

582

Văn bản liên quan