Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc nộp thừa tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước và được Nhà nước hoàn trả lại số tiền thuế nộp thừa, do đó nếu có phát sinh số tiền thừa thì mọi người có thể đề nghị hoàn thuế theo thủ tục sau đây.

Căn cứ Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân được hoàn thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

- Có số tiền thuế nộp thừa;

- Đã đăng ký và có mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;

- Có đơn đề nghị hoàn thuế.

Theo quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì thủ tục hoàn thuế TNCN được thực hiện như sau:

a. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này. 

+ Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó. 

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Lưu ý, căn cứ theo Khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau khi quyết toán thuế TNCN có số thuế nộp thừa, người nộp thuế được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế quy định của mục lục ngân sách nhà nước. Trường hợp quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì Công ty gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hoàn thuế theo quy định.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,056

Văn bản liên quan