Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực hiện xuất khẩu khoáng sản

Ngày 05/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 12/2016/TT-BCT, báo cáo xuất khẩu khoáng sản được thực hiện như sau:

  • Doanh nghiệp có phát sinh xuất khẩu khoáng sản trong quý lập báo cáo gửi về Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng), Sở Công Thương, Cục Hải quan cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu quý tiếp theo.

  • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản lập báo cáo tổng hợp theo 6 tháng và hàng năm gửi về Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) chậm nhất vào ngày 31/7 và 31/01 hàng năm.

Cũng theo Thông tư 12, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu báo cáo đột xuất để phục vụ công tác quản lý, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 12/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan