Hướng dẫn thực hiện thống kê đất đai định kỳ

Cuối năm 2018, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Văn bản thay thế Thông tư 28/2014/TT-BTNMT.

Cụ thể, việc thống kê đất đai định kỳ được thực hiện theo phương pháp được quy định tại Thông tư 27, cụ thể như sau:

  • Việc thống kê đất đai ở cấp xã được thực hiện trên cơ sở rà soát, đối chiếu bảng tổng hợp các trường hợp biến động đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai với thực tế sử dụng đất.

  • Việc tổng hợp số liệu thống kê đất đai ở các cấp, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước được thực hiện trên máy tính điện tử bằng phần mềm thống kê, kiểm kê của Bộ TNMT.

  • Đối với xã chưa có điều kiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ kiểm kê đất đai dạng số thì UBND cấp xã rà soát, đối chiếu bảng tổng hợp các trường hợp biến động đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai với thực tế sử dụng đất gửi về Phòng TNMT.

  • Việc cập nhật, chỉnh lý khoanh đất trên bản đồ kiểm kê đất đai được thực hiện bằng phương pháp chuyển vẽ, cập nhật, chỉnh lý từ hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai đã được giải quyết.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

512

Văn bản liên quan