Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng bộ HS mẫu

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Thông tư 01, trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn thủ tục hành chính, áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn. Cụ thể:

  • Bộ hồ sơ mẫu bao gồm đầy đủ thông tin trong mẫu đơn, tờ khai theo phương thức giả định hoặc ẩn thông tin cá nhân, các loại mẫu thành phần hồ sơ, mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ, mẫu giấy trả kết quả và được công khai tại Bộ phận Một cửa.

  • Video hướng dẫn mẫu thể hiện đầy đủ các thông tin hướng dẫn về thực hiện thủ tục hành chính, các yêu cầu đối với từng loại hồ sơ, các bước chuẩn bị và quy trình thực hiện, được trình chiếu tại Bộ phận Một cửa và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

207

Văn bản liên quan