Hướng dẫn tính điểm 3 nội dung thi tính thời gian trong Hội thao QPAN

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 23, việc tính điểm 3 nội dung thi tính thời gian trong Hội thao QPAN được thực hiện theo bảng sau:

Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày

Kỹ thuật Cấp cứu và chuyển thương

Thời gian (giây)

Điểm

Thời gian (giây)

Điểm

Thời gian (giây)

Điểm

20

10,0

20

10,0

105

10,0

21

9,8

21

9,8

106

9,8

22

9,6

22

9,6

107

9,6

23

9,4

23

9,4

108

9,4

24

9,2

24

9,2

109

9,2

25

9,0

25

9,0

110

9,0

26

8,8

26

8,8

111

8,8

27

8,6

27

8,6

112

8,6

28

8,4

28

8,4

113

8,4

29

8,2

29

8,2

114

8,2

30

8,0

30

8,0

115

8,0

31

7,8

31

7,8

116

7,8

32

7,6

32

7,6

117

7,6

33

7,4

33

7,4

118

7,4

34

7,2

34

7,2

119

7,2

35

7,0

35

7,0

120

7,0

36

6,8

36

6,8

121

6,8

37

6,6

37

6,6

122

6,6

38

6,4

38

6,4

123

6,4

39

6,2

39

6,2

124

6,2

40

6,0

40

6,0

125

6,0

41

5,8

41

5,8

126

5,8

42

5,6

42

5,6

127

5,6

43

5,4

43

5,4

128

5,4

44

5,2

44

5,2

129

5,2

45

5,0

45

5,0

130

5,0

46

4,8

46

4,8

131

4,8

47

4,6

47

4,6

132

4,6

48

4,4

48

4,4

133

4,4

49

4,2

49

4,2

134

4,2

50

4,0

50

4,0

135

4,0

51

3,8

51

3,8

136

3,8

52

3,6

52

3,6

137

3,6

53

3,4

53

3,4

138

3,4

54

3,2

54

3,2

139

3,2

55

3,0

55

3,0

140

3,0

56

2,8

56

2,8

141

2,8

57

2,6

57

2,6

142

2,6

58

2,4

58

2,4

143

2,4

59

2,2

59

2,2

144

2,2

60

2,0

60

2,0

145

2,0

61

1,8

61

1,8

146

1,8

62

1,6

62

1,6

147

1,6

63

1,4

63

1,4

148

1,4

64

1,2

64

1,2

149

1,2

65

1,0

65

1,0

150

1,0

66

0,8

66

0,8

151

0,8

67

0,6

67

0,6

152

0,6

68

0,4

68

0,4

153

0,4

69

0,2

69

0,2

154

0,2

70

0,0

70

0,0

155

0,0

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

217

Văn bản liên quan