Hướng dẫn tính tổng điểm xếp hạng của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc tính tổng điểm xếp hạng của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài được Thông tư 52/2018/TT-NHNN hướng dẫn như sau:

  • Tổng điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định trên cơ sở tổng điểm của từng tiêu chí sau khi nhân với trọng số của từng tiêu chí.

  • Tổng điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị trừ điểm khi điểm của nhóm chỉ tiêu định tính của từ 4 tiêu chí trở lên nhỏ hơn hoặc bằng 1 điểm theo các trường hợp sau:
    • Trường hợp tổng điểm xếp hạng lớn hơn 1, tổng điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị trừ 1 điểm;
    • Trường hợp tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn hoặc bằng 1, tổng điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị trừ điểm và bằng 0,1 điểm.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

299

Văn bản liên quan