Hướng dẫn tổ chức KD bảo hiểm tính phí quản lý theo năm và nộp 02 kỳ

Ngày 03/01/2020, Bộ Tài chính thống nhất ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

cach tinh phi quan ly bao hiem cua DN, Thong tu 01/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, tại Điều 4 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định người nộp phí (Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; Doanh nghiệp tái bảo hiểm; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) thực hiện nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm tính theo năm và nộp 02 kỳ.

- Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho 06 tháng đầu năm (kỳ 1), như sau:

Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) 06 tháng đầu năm x 0,03%.

- Chậm nhất là ngày 30/4 năm sau, người nộp phí tính và nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm cho năm tài chính trước liền kề (kỳ 2) như sau:

Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm) năm tài chính trước liền kề x 0,03% - số phí đã nộp kỳ 1.

Theo đó, chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính)) phải gửi số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được với cơ quan thuế theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Tổ chức thu phí nộp 52% số tiền phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 20/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

170

Văn bản liên quan