Hướng dẫn trả tiền sử dụng đất còn nợ đến trước ngày 10/12/2019

Mới đây, Chính phủ vừa thống nhất ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà đến trước ngày Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (tức ngày 10/12/2019) mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

tra tien su dung dat con no den truoc ngay 10/12/2019, Nghi dinh 79/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2016: Tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021 (Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước)

  • Kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau: Hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

  • Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/3/2016 đến trước ngày 10/12/2019: Tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất. Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

567

Văn bản liên quan