Hướng dẫn xác định chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2017/TT-BXD vào ngày 05/4/2017 hướng dẫn cụ thể cách xác định chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị.

Theo đó Thông tư 05 quy định việc xác định chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán, cụ thể như sau:

  • Trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch: căn cứ nội dung công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí.

  • Trường hợp điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch nhưng phạm vi điều chỉnh không vượt quá quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị tối đa không vượt quá 70% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng; chi phí điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị xác định tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

  • Trường hợp phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch tối đa không vượt quá 100% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/6/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

799

Văn bản liên quan