Hướng dẫn xác định việc chấp hành nghĩa vụ BVMT trong thăm dò khoáng sản

Ngày 26/11/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản.

xác định việc chấp hành nghĩa vụ BVMT trong thăm dò khoáng sản, 51/2015/TT-BTNMT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn thanh tra khoáng sản xác định việc chấp hành nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong thăm dò khoáng sản bao gồm:

  • Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nêu trong đề án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định; san lấp các công trình thăm dò đã hoàn thành (giếng, lò, hào, hố v.v...) theo quy định;

  • Thực hiện biện pháp khắc phục khi đã gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thăm dò khoáng sản độc hại.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn thanh tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác bao gồm:

  • Việc báo cáo các loại khoáng sản không phải là loại khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm ghi trong Giấy phép thăm dò khoáng sản;

  • Văn bản, tài liệu báo cáo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong ranh giới khu vực được phép thăm dò khoáng sản (nếu có).

Việc xác định nghĩa vụ nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản gồm:

- Văn bản xác nhận nộp lưu trữ của Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối với trường hợp khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Văn bản xác nhận nộp lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh nơi có khoáng sản được thăm dò, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối với trường hợp khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chi tiết xem tại Thông tư 51/2015/TT-BTNMT, có hiệu lực từ 11/01/2016

Lê Hải

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan