Hướng dẫn xác lập hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP, tùy vào từng loại công trình hạ tầng đo đạc sẽ có quy định về hành lang bảo vệ công trình khác nhau, cụ thể:

  • Đối với mốc đo đạc trong mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới tọa độ cơ sở chuyên ngành, hành lang bảo vệ có bán kính là 50 mét tính từ tâm mốc;

  • Đối với mốc đo đạc trong mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới độ cao cơ sở chuyên ngành, hành lang bảo vệ có bán kính là 20 mét tính từ tâm mốc;

  • Đối với mốc đo đạc trong mạng lưới trọng lực quốc gia, mạng lưới trọng lực cơ sở chuyên ngành, hành lang bảo vệ có bán kính là 10 mét tính từ tâm mốc;

  • Đối với trạm định vị vệ tinh, hành lang bảo vệ có bán kính là 50 mét tính từ tâm ăng ten thu tín hiệu vệ tinh;

  • Đối với trạm thu dữ liệu viễn thám, hành lang bảo vệ theo quy định tại Nghị định về hoạt động viễn thám.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

400

Văn bản liên quan