Hướng dẫn xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Theo đó, Nghị định 158 quy định, đề án thành lập tổ chức hành chính phải có các nội dung sau đây:

  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

  • Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý;

  • Loại hình và tên gọi của tổ chức hành chính;

  • Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;

  • Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật;

  • Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch; có trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính cần thiết để bảo đảm cho tổ chức hành chính hoạt động sau khi được thành lập;

  • Phương án thành lập và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức hành chính;

  • Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính;

  • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Xem quy định về tờ trình thành lập tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

846

Văn bản liên quan