Hướng dẫn xếp lương cho người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi VN

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH, việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý trong Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện như sau:

  • Việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, chuyển xếp lương khi hạng công ty thay đổi đối với người quản lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện theo Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  • Khi xếp lương theo quy định trên, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chuyển xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách; chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chuyển xếp lương theo chức danh thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan