Hướng dẫn xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo hướng dẫn tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP, khi có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, việc xử lý được thực hiện như sau:

  • Trong trường hợp kế hoạch thanh tra của Bộ VHTTDL và kế hoạch thanh tra của Sở VHTTDL có chồng chéo thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra của Bộ.

  • Chánh Thanh tra bộ phối hợp với Chánh Thanh tra các bộ, ngành giải quyết việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra của cơ quan thanh tra các bộ, ngành; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra với cơ quan thanh tra của địa phương.

  • Chánh Thanh tra sở báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra của Thanh tra sở với các cơ quan thanh tra của địa phương.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan