Hướng dẫn xử lý sự cố đối với trang điện tử quản lý ngoại hối

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 26/02/2016 nhằm hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 03 quy định trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật (không phải lỗi của Bên đi vay) thì:

  •  Bên đi vay tạm thời sử dụng hình thức truyền thống để thực hiện khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài, báo cáo tình hình thực hiện Khoản vay nước ngoài tại thời Điểm sự cố chưa được khắc phục.
  • Sau khi sự cố được khắc phục, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối), theo thẩm quyền, có trách nhiệm cập nhật thông tin có liên quan vào Trang điện tử trên cơ sở Đơn đăng ký Khoản vay, Đơn đăng ký thay đổi Khoản vay, báo cáo bằng văn bản của Bên đi vay tương tự như trường hợp Bên đi vay sử dụng hình thức truyền thống.

Đồng thời Thông tư 03 còn quy định trường hợp Bên đi vay gặp lỗi kỹ thuật (do lỗi của Bên đi vay), Bên đi vay có trách nhiệm:

  • Tích cực chủ động, khẩn trương tìm giải pháp khắc phục lỗi hoặc chủ động phối hợp với bộ phận kỹ thuật phụ trách Trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước tìm giải pháp khắc phục lỗi;
  • Tạm thời sử dụng hình thức truyền thống để thực hiện việc đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay, báo cáo tình hình thực hiện Khoản vay nước ngoài tự vay tự trả, đồng thời có văn bản báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về sự cố kỹ thuật này;
  • Cập nhật thông tin Khoản vay được đăng ký, đăng ký thay đổi, báo cáo tình hình thực hiện Khoản vay tự vay, tự trả vào Trang điện tử ngay sau khi sự cố được khắc phục.

Sau khi lỗi kỹ thuật được khắc phục theo hướng dẫn đi trên, Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến tiếp tục sử dụng Trang điện tử để thực hiện các nội dung có liên quan đến Khoản vay nước ngoài theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan