Hướng dẫn xử phạt VP quy định về trang cấp tài sản của các dự án vốn NN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, Điều 8 Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm quy định về trang cấp tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2019/NĐ-CP như sau:

xử phạt VP quy định về trang cấp tài sản của các dự án vốn NN, Thông tư 29/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Thứ nhất, hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi mua sắm tài sản mà tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm (đối với trường hợp phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) hoặc tại thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng (đối với trường hợp không phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) không có Quyết định về trang cấp tài sản của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Thứ hai, hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2019/NĐ-CP được xác định theo từng lần mua sắm.

Thứ ba, hành vi mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 63/2019/NĐ-CP được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Thứ tư, hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản để phục vụ công tác quản lý của các dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 63/2019/NĐ-CP được xác định theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Giá trị hợp đồng thuê tài sản để làm căn cứ xử phạt được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 63/2019/NĐ-CP .

Xem thêm tại: Thông tư 29/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 02/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan