Kế hoạch đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Bộ Công thương

Ngày 19/7/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Theo đó, kế hoạch đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết được Thông tư 19 quy định như sau:

1. Việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12 Thông tư 19 áp dụng đối với:

2. Trước khi triển khai việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết tại quy định trên, các đơn vị thuộc Bộ phải xây dựng Kế hoạch đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết gửi Vụ Pháp chế cho ý kiến trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 19/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan