Kế hoạch phân bổ nguồn vốn viện trợ ODA và vốn đầu tư công trung hạn

Đây là nội dung chính được nêu ra tại Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành ngày 11/9/2020.

nguồn vốn viện trợ ODA và vốn đầu tư công trung hạn, Nghị quyết 129/NQ-CP

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn viện trợ ODA và vốn đầu tư công trung hạn (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Nghị quyết 129/NQ-CP, vấn đề phân bổ nguồn vốn viện trợ ODA và vốn đầu tư công trung hạn được quy định như sau:

Phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2019 (thực hiện năm 2020) và đăng ký bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, bổ sung dự toán NSNN năm 2020; danh sách xã và danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135

Chính phủ thống nhất phương án phân bổ, danh mục các công trình và danh sách các xã đặc biệt khó khăn nhận viện trợ bổ sung từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len thuộc năm tài khóa 2019 cho 05 tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh để thực hiện Dự án với 76.296 triệu đồng (Bảy mươi sáu tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng) như đề xuất của Ủy ban Dân tộc (văn bản số 1100/TTr-UBDT ngày 28 tháng 8 năm 2020).

- Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký báo cáo giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len giai đoạn 2017 - 2020 cho Ủy ban Dân tộc để thực hiện Dự án Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 như đề nghị của Ủy ban Dân tộc (Tờ trình số 1100/TTr-UBDT ngày 28 tháng 8 năm 2020). Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi đến Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đúng thời hạn quy định.

- Giao Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, phương án phân bổ và danh sách các xã, các công trình nhận nguồn vốn viện trợ này. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và nhà tài trợ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện nguồn vốn tại các địa phương theo Thỏa thuận tài trợ đã ký giữa đại diện hai Chính phủ Việt Nam và Ai Len, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 129/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan