Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hằng năm của Bộ Công thương

Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 46/2014/TT-BCT về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương.

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hằng năm của Bộ Công thương, Thông tư 46/2014/TT-BCT

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hằng năm của Bộ Công thương (ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 16 Thông tư 46/2014/TT-BCT quy định Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hằng năm của Bộ Công Thương (kế hoạch QCVN) được thực hiện như sau:

  • Định kỳ quý I hằng năm, Bộ Công Thương thông báo tới các tổ chức yêu cầu đề xuất dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành công thương cho năm sau. Bộ Công Thương tổ chức hội đồng tư vấn xét chọn, chỉ định đơn vị thực hiện. Nội dung dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Căn cứ kết quả tư vấn của hội đồng tư vấn xét chọn, chỉ định đơn vị thực hiện dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; căn cứ kế hoạch năm năm QCVN và kết quả rà soát định kỳ việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Vụ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đánh giá sự cần thiết và đề xuất dự thảo kế hoạch QCVN;

  • Dự thảo kế hoạch QCVN được gửi tới Vụ Pháp chế và Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý;

  • Căn cứ ngân sách được phê duyệt cho hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của năm kế hoạch và ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan, Vụ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch QCVN.

Lưu ý:

- Nội dung của kế hoạch QCVN bao gồm: tên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cần xây dựng; loại quy chuẩn kỹ thuật, tên tổ chức biên soạn dự thảo; thời gian thực hiện; kinh phí dự kiến và nguồn kinh phí. Kế hoạch QCVN được lập theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thực hiện kế hoạch QCVN: Dự án xây dựng QCVN được thực hiện theo các quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành về quy trình triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

- Kế hoạch QCVN được điều chỉnh, bổ sung theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết xem tại Thông tư 46/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/01/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

17

Văn bản liên quan