Kê khai, nộp lệ phí cấp GCN an toàn kỹ thuật theo Thông tư 199

Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Theo đó, việc kê khai, thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được thực hiện như sau:

 • Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

 • Chi phí phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận và thu lệ phí thực hiện như sau:

  • Cục Đăng kiểm Việt Nam: Các khoản chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận do Ngân sách nhà nước cấp; mức cấp cho các đơn vị đăng kiểm tối đa bằng 20% số tiền lệ phí thu được.

  • Các đơn vị đăng kiểm không thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tại các địa phương:

   • Các đơn vị trực thuộc các Sở Giao thông vận tải: Các khoản chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận sẽ do Ngân sách địa phương cấp; mức cấp các đơn vị đăng kiểm tối đa bằng 20% số tiền lệ phí thu được.

   • Các đơn vị đăng kiểm thuộc công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty TNHH: Đơn vị đăng kiểm dự kiến số lượng giấy chứng nhận, chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận và số tiền lệ phí thu được; gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức chi trả các đơn vị tối đa bằng 20% số tiền lệ phí thu được.

Chi tiết xem tại Thông tư 199/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan