Kê khai và cập nhật cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Ngày 13/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Về nguyên tắc, mọi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý theo quy định. Việc quản lý phải đảm bảo được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, quan trọng là phải tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Nghị định 44, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải báo cáo kê khai và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Cụ thể:

Báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Báo cáo kê khai tài sản được thực hiện dưới các hình thức sau:

  • Báo cáo kê khai lần đầu đối với tài sản đang quản lý tại thời điểm Nghị định 44 có hiệu lực thi hành;
  • Báo cáo kê khai bổ sung đối với tài sản phát sinh mới hoặc có thay đổi về thông tin tài sản, thông tin cơ quan, đơn vị quản lý tài sản sau ngày Nghị định 44 có hiệu lực thi hành.

Cơ quan được giao quản lý tài sản lập báo cáo kê khai tài sản theo Mẫu quy định, gửi Bộ Giao thông vận tải ký xác nhận để thực hiện nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Thời hạn gửi báo cáo kê khai là 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận tài sản theo quyết định giao quản lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền hoặc có thay đổi thông tin về cơ quan quản lý hoặc tài sản đã kê khai.

Hàng năm, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không của năm trước và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình thức báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản:

  • Báo cáo tình hình quản lý tài sản
  •  Báo cáo tình hình xử lý tài sản
  •  Báo cáo tình hình khai thác tài sản

Về thời hạn báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hàng năm quy định như sau:

  •  Cơ quan được giao quản lý tài sản lập báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 28 tháng 02;
  • Bộ Giao thông vận tải tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3;
  • Bộ Tài chính tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong phạm vi cả nước báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội theo yêu cầu và thực hiện công khai về tài sản của cả nước.

Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không là một bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước; thông tin trong cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có giá trị pháp lý như hồ sơ dạng giấy.

 Để xây dựng và quản lí cơ sở dữ liệu thì Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện và đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật;
  • Bảo đảm tính tương thích, khả năng tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan được giao quản lý tài sản báo cáo kê khai, thực hiện nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định.

Nghị định 44/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/3/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan