Kế toán phải chuyển công tác định kỳ sau 2 - 5 năm làm việc

Nhằm phòng ngừa tình trạng tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng quy định người làm công tác kế toán phải chuyển công tác định kỳ sau một thời gian làm việc nhất định.

Việc chuyển công tác của cán bộ công chức viên chức định kỳ là một trong những quy định tại Điều 25 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, cụ thể: 

Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi

1. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác.

2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng có nêu:

Điều 36. Quy định cụ thể danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

2. Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Đối chiếu quy định trên với danh mục ban hành kèm theo Nghị định 59 tại mục A về quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan đơn vị có nêu 03 vị trí:

1. Phân bổ ngân sách.

2. Kế toán.

3. Mua sắm công.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, những người là kế toán trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội buộc phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

5,205

Văn bản liên quan