Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP và Nghị định 135/2004/NĐ-CP liên quan đến cai nghiện ma túy tự nguyện.

Theo đó, Nghị định 80 đã sửa đổi nội dung về quy định kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện như sau:

  • Khi hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, các bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự. Đồng thời, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy phải cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tự nguyện cho người đã cai nghiện ma túy. Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện khi kết thúc hợp đồng mà chưa đủ 18 tuổi thì Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy có trách nhiệm bàn giao người đã cai nghiện cho cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  • Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra vi phạm hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện thì các bên tiến hành thương lượng. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng thì giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

  • Người đi cai nghiện ma túy tự nguyện đang trong thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe không được chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp có chỉ định của Bác sỹ.

Nghị định 80/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

419

Văn bản liên quan