Khi nào các khoản nợ của tổ chức tín dụng được phép mua bán?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 17/7/2015.

Cụ thể, Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định các khoản nợ được phép mua bán chỉ khi đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ được mua, bán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) do bên bán nợ cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật.

  • Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ.

  • Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua, bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 09/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

- Mạnh Cường -

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan