Khi nào cần thực hiện báo cáo thống kê đột xuất?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định cụ thể tại Thông tư 04/2016/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 03/3/2016.

Theo đó, Thông tư 04 quy định báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện để giúp Bộ Tư pháp thu thập, tổng hợp các thông tin ngoài các thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ.

Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản có chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Trong đó:

  • Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo thống kê đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được quy định tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Bên cạnh đó Thông tư 04 còn hướng dẫn thực hiện việc chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê như sau:

  • Việc chỉnh lý, bổ sung số liệu thống kê được áp dụng trong trường hợp số liệu thống kê trong những báo cáo thống kê còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý.
  • Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo thống kê được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tiện ích báo cáo trên phần mềm thống kê Ngành Tư pháp, trong đó ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng chữ ký số theo đúng quy định pháp luật của Thủ trưởng đơn vị nơi lập báo cáo thống kê.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan