Khi nào chi nhánh TCTD phi ngân hàng bị giải thể?

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 53/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 31/12/2018.

Theo đó, Thông tư 53 quy định chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD phi NH chấm dứt hoạt động, giải thể trong các trường hợp sau:

  • Đương nhiên chấm dứt hoạt động, giải thể;
  • Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể;
  • Bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể.

Bên cạnh đó Thông tư 53 còn quy định tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần phải chịu trách nhiệm:

  • Giải quyết tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể theo quy định của pháp luật;
  • Lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể và các văn bản liên quan đến việc chấm dứt hoạt động, giải thể;
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 53/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

243

Văn bản liên quan