Khi nào GCN đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bị thu hồi?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Theo đó, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

 • Chấm dứt kinh doanh hoạt động thể thao.

Cũng theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP, việc thu hồi GCN được thực hiện theo trình tự sau đây:

 • Trình tự thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với trường hợp cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp GCN:

  • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ban hành Quyết định thu hồi GCN đủ điều kiện; thông báo Quyết định thu hồi đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện.

  • Doanh nghiệp phải nộp lại GCN đủ điều kiện đã được cấp, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh thể thao ngay sau khi Quyết định thu hồi có hiệu lực.

 • Trình tự thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với trường hợp chấm dứt kinh doanh hoạt động thể thao:

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm chấm dứt kinh doanh hoạt động thể thao, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp lại GCN đủ điều kiện cho cơ quan cấp GCN.

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được GCN do doanh nghiệp nộp lại, cơ quan cấp GCN ban hành Quyết định thu hồi.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

289

Văn bản liên quan