Khi nào không phải đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN vào ngày 26/02/2016 nhằm quy định cụ thể những trường hợp không cần phải đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư 03 đã liệt kê cụ thể các trường hợp bên đi vay không phải đăng ký thay đổi khoản vay gồm:

- Trường hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 (mười) ngày so với kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận trước đó, Bên đi vay có trách nhiệm chỉ cần thông báo bằng văn bản cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ theo kế hoạch thay đổi.

- Bên đi vay chỉ thực hiện thông báo bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước, không thực hiện đăng ký thay đổi Khoản vay đối với các nội dung sau:

  • Thay đổi địa chỉ Bên đi vay trong tỉnh, thành phố nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính;
  • Thay đổi Bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong Khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp Bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong Khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay;
  • Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản.

Đồng thời Thông tư 03 còn quy định trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thay đổi hoặc nhận được thông báo thay đổi, Bên đi vay gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan xác nhận đăng ký Khoản vay theo thẩm quyền quy định. 

Lưu ý, trừ các trường hợp nêu trên thì trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến Khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký Khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, Bên đi vay đều phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan