Khi nào người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ?

Đây là quy định nổi bật được đề cập tại Thông tư 15/2014/TT-NHNN ban hành ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-NHNN, người chơi trò chơi điện tử được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể như sau:

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:

  • Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam;

  • Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;

  • Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 15;

  • Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

  • Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép;

  • Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

Cũng tại Thông tư 15, người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

Xem quy định liên quan tại Thông tư 15/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 06/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan