Khi nào phải đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động MT?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Theo đó, chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau đây:

  • Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

  • Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ;

  • Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước).

  • Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng quy định trên, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.

Xem thẩm quyền thẩm định báo cáo tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan