Khi nào phải giao nộp, thu hồi, hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu?

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu này thuộc các trường hợp sau đây:

  • Đăng ký lại mẫu con dấu do con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng, thay đổi chất liệu hoặc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên;

  • Có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kết thúc nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;

  • Có quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, giấy đăng ký hoạt động, giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

  • Con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã bị hủy giá trị sử dụng con dấu;

  • Có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

  • Các trường hợp theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 6 Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

Xem thêm tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

333

Văn bản liên quan