Khi nào tổ chức hành chính phải được tổ chức lại?

Ngày 22/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Theo quy định tại Nghị định 158, tổ chức hành chính được tổ chức lại trong các trường hợp sau:

  • Tổ chức hành chính được tổ chức lại khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phạm vi, đối tượng quản lý theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền;
  • Tổ chức hành chính được tổ chức lại khi hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Lưu ý: Việc tổ chức lại để hình thành tổ chức hành chính mới phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức hành chính. Cụ thể các điều kiện này như sau:

  • Có cơ sở pháp lý;
  • Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật;
  • Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính;
  • Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác;
  • Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Xem thêm đề án thành lập tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan