Khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển sinh ngành CA được giải quyết ra sao?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành.

Khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển sinh ngành công an, Thông tư 03/2010/TT-BCA

Khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển sinh ngành CA được giải quyết ra sao? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 8 Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn trong ngành Công An như sau:

1. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, thắc mắc theo đúng quy định của pháp luật về công tác tuyển sinh, tuyển chọn của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và công dân gửi đến các cơ quan chức năng của Bộ Công an hoặc Công an các đơn vị, địa phương phải được Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, báo cáo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân để phối hợp, chỉ đạo giải quyết theo quy định của Bộ Công an.

2. Trường hợp đã xác minh, kết luận người dự thi, dự tuyển vi phạm các quy định, không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn thì đơn vị tuyển sinh, tuyển chọn ra quyết định hủy bỏ quyết định đã tuyển sinh, tuyển chọn theo thẩm quyền và báo cáo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ có sai phạm trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân theo đúng quy chế, quy định.

3. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân hàng năm của các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương. Khi phát hiện đơn vị, địa phương vi phạm quy chế, quy định về tuyển sinh, tuyển chọn, theo thẩm quyền, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân ra quyết định hoặc báo cáo Bộ trưởng ra quyết định yêu cầu chấn chỉnh, sửa chữa những sai phạm, hủy bỏ kết quả tuyển sinh, tuyển chọn sai và xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân sai phạm.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 03/2010/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 01/3/2010.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan