Khoáng sản được phép xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện gì?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Theo đó, Thông tư 12/2016/TT-BCT quy định để được phép xuất khẩu, khoáng sản phải đáp ứng đồng thời các Điều kiện sau:

 • Có tên trong danh Mục và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư 41/2012/TT-BCT.

 • Có nguồn gốc hợp pháp thuộc các trường hợp sau đây:

  • Khoáng sản được khai thác, chế biến từ các mỏ, Điểm mỏ có Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

  • Khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu.

  • Khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.

  • Sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến từ các nguồn khoáng sản hợp pháp nêu trên phải phù hợp với công nghệ chế biến của cơ sở chế biến.

 • Đối với khoáng sản xuất khẩu trong thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng, ngoài việc đảm bảo các điều kiện trên phải có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan