Không đạt chuẩn ngoại ngữ tin học, viên chức có thể bị tinh giản biên chế

Các chức danh nghề nghiệp viên chức đều có quy định yêu cầu về trình độ đào tạo, nghiệp vụ chuyên môn, trong đó có yêu cầu về đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học. Trường hợp viên chức không đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ tin học có thể bị tinh giản biên chế.

Căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP) quy định về trường hợp tinh giản biên chế thì viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Từ quy định nêu trên, trong trường hợp đơn vị không còn việc làm khác phù hợp để bố trí và viên chức không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tin học theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thì có thể bị tinh giản biên chế.

Nội dung nêu trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

3,189

Văn bản liên quan