Không hành nghề đấu giá trong thời hạn 02 năm sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề

Không hành nghề đấu giá trong thời hạn 02 năm sẽ bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề
Anh Tú

Theo quy định pháp luật, người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Luật đấu giá 2016 được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá. Khi được cấp chứng chỉ thì người này được phép hoạt động đấu giá theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định, trong một số trường hợp mà cá nhân này có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

 

Cụ thể, Điều 16 Luật đấu giá 2016 quy định, người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:

  • Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật đấu giá 2016;
  • Không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật đấu giá 2016 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá 2016;
  • Thôi hành nghề theo nguyện vọng;
  • Bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết.

Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật đấu giá 2016, việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được thựuc hiện như sau:

  • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức mà người đó đang hành nghề hoặc Sở Tư pháp nơi thường trú trong trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá nhưng chưa hành nghề có trách nhiệm tiến hành xem xét, xác minh;
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan;
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
  • Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Gởi câu hỏi

528

Văn bản liên quan