Không phạt tiền người dưới 16 tuổi vi phạm giao thông

Anh Trần Quốc Toàn (Tranquoctoan301***@gmail.com) gửi về Thư Ký Luật câu hỏi có nội dung như sau: Tôi chở ba người trên xe có một người không đội nón bảo hiểm, tôi chưa đủ 16 tuổi và điều khiển xe 50cc. Xin hãy giúp tôi và cho biết tôi bị phạt bao nhiêu tiền?

Thư Ký Luật giải đáp thắc mắc của anh Toàn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Đối với trường hợp người chưa đủ 16 tuổi chạy xe 50cc chở ba, trong đó có một người không đội nón bảo hiểm. Theo Khoản 3 Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.

Điều 134. Nguyên tắc xử lý

3. Việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.”

 

Đồng thời, theo Điều 22, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì hình thức cảnh cáo được áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện.

Điều 22. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.”

Như vậy, những hành vi trên của anh Toàn là hành vi do người dưới 16 tuổi thực hiện, nên chỉ áp dụng hình phạt cảnh cáo, không áp dụng hình phạt tiền.

2,579

Gởi câu hỏi