Khu chức năng trên 500 ha phải được lập quy hoạch chung xây dựng

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, Nghị định 72/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng khu chức năng, trong đó nhấn mạnh các khu chức năng có quy mô trên 500 ha cần phải được lập quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị.

quy hoach khu chuc nang tren 500 ha, Nghi dinh 72/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng được phê duyệt chính là cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, Nghị định 72/2019/NĐ-CP đã bổ sung thêm nguyên tắc khi điều chỉnh ranh giới quy hoạch, cụ thể quy định mới như sau:

Về trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, quy chế quản lý kiến trúc để quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/08/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

173

Văn bản liên quan