Khung bậc trình độ kỹ năng nghề công nhân quốc phòng phân thành mấy loại?

Ngày 27/02/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

Theo đó, Thông tư 41 phân loại khung bậc trình độ kỹ năng nghề cuuar công nhân quốc phòng như sau:

1. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 7 bậc, gồm:

  • Bậc thấp: Từ bậc 1/7 đến bậc 4/7;
  • Bậc cao: Từ bậc 5/7 đến bậc 7/7.

2. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 6 bậc, gồm:

  • Bậc thấp: Từ bậc 1/6 đến bậc 4/6;
  • Bậc cao: Bậc 5/6 và bậc 6/6.

3. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 5 bậc, gồm:

  • Bậc thấp: Từ bậc 1/5 đến bậc 4/5;
  • Bậc cao: Bậc 5/5.

4. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 4 bậc, gồm:

  • Bậc thấp: Từ bậc 1/4 đến bậc 3/4;
  • Bậc cao: Bậc 4/4.

5. Đối với những nghề có khung bậc từ 2 đến 3 bậc trình độ kỹ năng, không phân định bậc thấp hoặc bậc cao.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 41/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/4/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan