Kiểm kê tài sản trong các đơn vị KBNN

Theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư 77/2017/TT-BTC, kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

Theo đó, các đơn vị KBNN phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

  • Cuối kỳ kế toán tháng, năm;
  • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động;
  • Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai gây thiệt hại tài sản và các thiệt hại bất thường khác làm ảnh hưởng tới sự biến động của tài sản;
  • Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị KBNN phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản tại đơn vị; người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê tại đơn vị mình.

Xem thêm: Thông tư 77/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 12/9/2017. 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

358

Văn bản liên quan