Kiểm toán viên bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán khi nào?

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Theo đó, tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán trong các trường hợp được quy định tại Thông tư 183/2013/TT-BTC sau đây:

kiem toan vien bi huy bo tu cach duoc chap nhan kiem toan, thong tu 183/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tổ chức kiểm toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; Kiểm toán viên hành nghề bị thu hồi Chứng chỉ kiểm toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

  • Vi phạm nghiêm trọng (như vi phạm nhiều lần, vi phạm có hệ thống) các nghĩa vụ quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 14 của Thông tư này;

  • Vi phạm các quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Lưu ý:

  • Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán chỉ được xem xét chấp thuận lại sau 24 tháng kể từ ngày bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận.

  • Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán không được tiếp tục thực hiện các hợp đồng kiểm toán và các dịch vụ bảo đảm khác đã ký, không được ký thêm các hợp đồng mới với đơn vị có lợi ích công chúng kể từ ngày quyết định hủy bỏ tư cách có hiệu lực.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 183/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 18/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

46

Văn bản liên quan