Kiểm tra chất lượng hàng hóa dựa trên nội dung gì?

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo quy định mới, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm kiểm tra về nhãn hàng hóa, về chất lượng hàng hóa. Cụ thể:

Về nhãn hàng hóa:

  • Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
  • Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, mã số, mã vạch.

Về chất lượng:

  • Kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc công bố trên nhãn hàng hóa;
  • Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo;

Lưu ý: Trong trường hợp cần lấy mẫu hàng hóa, đoàn kiểm tra lấy mẫu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 12

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan