Kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/11/2017 quy định cụ thể về việc kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Thông tư 32 quy định cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước được kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra, đánh giá: kiểm tra việc tuân thủ các quy định về cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và xây dựng, quản lý cổng thông tin điện tử.

Bên cạnh đó Thông tư 32 còn liệt kê cụ thể các hình thức kiểm tra, đánh giá gồm:

  • Kiểm tra trực tuyến bằng cách truy cập trực tiếp vào các cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;
  • Kiểm tra bằng việc sử dụng phần mềm công cụ (Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến);
  • Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở các cơ quan chủ quản cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra Thông tư 32 còn quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm tra, đánh giá như sau:

  • Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến để kiểm tra, đánh giá tần suất cập nhật bài viết, số lượng truy cập vào các hạng mục thông tin theo quy định pháp luật và số lượng truy cập, mức độ của dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan;
  • Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ;
  • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, đánh giá cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

Xem chi tiết Thông tư 32/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan