Kiểm tra kỹ năng nghề công nhân quốc phòng thực hiện theo quy trình nào?

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo quy định mới, quy trình kiểm tra kỹ năng nghề công nhân quốc phòng được thực hiện như sau:

  • Thành lập hội đồng, ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

  • Lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

  • Tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn; kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành và quy trình an toàn, vệ sinh lao động của người tham dự kiểm tra theo các bậc trình độ kỹ năng của từng nghề.

  • Giám sát quá trình kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

  • Công nhận kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

  • Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng tham dự kiểm tra đạt yêu cầu.

Xem thêm thời gian kiểm tra tại Thông tư 41/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/4/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan