Kiểm tra tài chính của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, để thực hiện tốt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, cần thiết phải có cơ chế kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch, công khai, tránh thất thoát kinh phí nhà nước. Cụ thể công tác kiểm tra được thực hiện như sau:

  • Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.

  • Trong trường hợp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế hoạch, việc huy động, giải ngân các nguồn kinh phí khác không đúng tiến độ, hoặc không đúng với cơ cấu và tổng mức quy định tại Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý như sau: Đình chỉ nhiệm vụ; xuất toán khoản chi sai, thu hồi nộp ngân sách nhà nước (đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước), yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ xử lý khoản chi sai và các hình thức xử lý khác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan