Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề công nhân quốc phòng dựa trên nội dung gì?

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

Theo đó, nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra lý thuyết:

  • Lý thuyết cơ sở ngành;
  • Lý thuyết chuyên môn nghề;
  • Nội dung điều lệ, chế độ, quy định của chuyên ngành có liên quan đến kỹ năng thực hành và an toàn, vệ sinh lao động;
  • Đối với trình độ kỹ năng nghề bậc cao, thực hiện kiểm tra theo quy định trên và kiểm tra nội dung quản lý, kinh nghiệm sản xuất, sửa chữa hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sửa chữa, sản xuất, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật.

2. Kiểm tra thực hành:

  • Chế tạo hoặc gia công sản phẩm;
  • Sử dụng, điều khiển vũ khí trang bị kỹ thuật;
  • Sử dụng các dụng cụ đo lường, dụng cụ kiểm tra, kỹ năng đo lường;
  • Bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật;
  • Tác phong làm việc, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, công nghệ và an toàn, vệ sinh lao động.

Xem thêm phương pháp kiểm tra tại Thông tư 41/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 14/4/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan