Kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa theo Thông tư 38/2018/TT-BCT

Thông tư 38/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành vào ngày 30/10/2018 nhằm quy định cụ thể về việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

Theo đó Thông tư 38 quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa được thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu đề nghị kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

  • Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành kiểm tra, quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa.

  • Cơ quan chức năng khác trong nước đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa.

Đặc biệt, việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa của GSP và theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Thông tư 38/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

249

Văn bản liên quan